Portfolio > Banners

Free-motion Machine Embroidery on Satin

Riccardo Peschiaroli
Higher Ground Tattoo
Rome, Italy
Riccardo Peschiaroli
Higher Ground Tattoo
Rome, Italy
2015